+420 734 136 509 • [email protected]

Nákupní košík

Košík 0 / 0 Kč

Obchodní podmínky

společnosti Na pomník, s.r.o. se sídlem Na Výsluní 542, 760 01 Zlín, IČ 06658865, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103476.Úvodní ustanovení


 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Na pomník, s.r.o., se sídlem Na Výsluní 542, 760 01 Zlín, identifikační číslo: 06658865, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 103476 (dále jen „zhotovitel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je zhotovitelem provozován na internetové adrese www.napomnik.cz (dále jen „webová stránka“).

 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od zhotovitele, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.Uzavření kupní smlouvy


 1. Webová stránka obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného zhotovitelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webové stránce obchodu jsou nezávazné a zhotovitel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 2. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webové stránce obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 3. Pro objednání zboží vyplní objednatel objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)


 4. Před odesláním objednávky zhotoviteli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel zhotoviteli dokončením procesu objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

 5. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 6. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

 7. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.Právo zrušit objednávku


 1. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody skupujícím v těchto případech:
  • zboží není k dispozici
  • cena zboží na webové stránce byla objektivně uvedena zjevně chybně; za zjevně chybně uvedenou cenu se zejména považuje takové uvedení ceny, když jeho cena v porovnání s obdobným zbožím u jiného prodávajícího se liší o více než 25 %.

 2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.Cena a platební podmínky


 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může objednatel uhradit zhotoviteli následujícími způsoby:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném objednatelem v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet zhotovitele č. 2901344790/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet zhotovitele“)


 2. Společně s kupní cenou je objednatel povinen zaplatit zhotovitele také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. V případě platby v hotovosti, i v případě platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 4. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

 5. Zhotovitel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží objednatele.

 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté zhotovitelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.

 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Zhotovitel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel objednateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.Odstoupení od kupní smlouvy


 1. Objednatel bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku od smlouvy nelze odstoupit, protože se jedná o dodávku, která byla vytvořena podle přání spotřebitele a služby byly splněny se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Přeprava a dodání zboží


 1. Způsob doručení zboží určuje zhotovitel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li zhotovitel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li objednatel zboží při dodání, je zhotovitel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstěkorun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 3. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky zhotovitele.Odpovědnost za vady, záruka


 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Zhotovitel odpovídá objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména zhotovitel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


 3. Ustanovení uvedená v čl. 6 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 5. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u zhotovitele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy zhotovitel obdržel od objednatele reklamované zboží.

 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností zhotovitele za vady může upravit reklamační řád zhotovitele.
Další práva a povinnosti smluvních stran


 1. Objednatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky obchodu.

 3. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky obchodu. Webovou stránku obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků zhotovitele, a který je v souladu s jeho určením.

 4. Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 5. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
Ochrana osobních údajů


 1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Objednatelem. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Zhotovitel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Objednatelem Zhotoviteli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Zhotovitele jsou shromažďovány, zpracovávány a archivovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození, a / nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis případně biometrický podpis. Objednatel dává Zhotoviteli svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a marketingovým účelům a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Napomník, s.r.o, IČ: 06658865 Na Výsluní 542 , 760 01 Zlín, adresa elektronické pošty [email protected]. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

 2. Objednatel bere na vědomí, že svoje údaje poskytnuté pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů údělných Napomniku pro marketingové účely je platný do odvolání souhlasu Objednatelem.

 3. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje, které byly dobrovolně poskytnuty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 4. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zhotoviteli.

 5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webové stránky obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

 6. Napomnik může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Napomnik pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies ZDE. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 7. Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 9. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k zhotoviteli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zhotovitele.

 10. V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel (čl. 8.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, zhotovitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li zhotovitel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


 11. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 12. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitele na elektronickou adresu objednatele.
Autorská práva


 1. Zhotovitel přenese na porcelánovou podložku zaslaný obraz, aniž by zkoumal autorská a vlastnická práva. Z pohledu autorských práv nese objednatel veškerou právní zodpovědnost za předlohy, které jsou poslány výrobci ke zpracování.

 2. Autorská práva nabývá zhotovitel až ve chvíli, kdy úpravy předloh zásadně mění její strukturu (úprava pozadí, retuše apod.).
Obrazová předloha


 1. Předlohou je kvalitní papírová fotografie zhotovená fotochemickým procesem o velikosti hlavy na fotografii min. 3 cm, příp. větší, nebo fotografie v digitální podobě, (rozlišení 300 DPI při požadované velikosti podle porcelánu), na nosiči flash, CD, případně na negativu. Hotový výsledek je vysokou měrou ovlivněn samotnou kvalitou dodané předlohy. V případě, že kvalita zaslaného snímku neodpovídá požadované normě, je zhotovitel oprávněn objednávku nepřijmout. Pokud dodaná předloha není kvalitní, nemá zhotovitel povinnost dodatečně objednatele na tuto skutečnost upozornit.
Doručování


 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Závěrečná ustanovení


 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Zhotovitel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost zhotovitele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.

 5. Kontaktní údaje zhotovitele: adresa pro doručování Na Výsluní 542, 760 01 Zlín, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 734 136 509

Ve Zlíně, 31.1.2016
Na pomník, s.r.o.